Tevi Sys­tems Oy

Tevi Sys­tems Oy on LVI-urakoin­nin ammat­ti­lainen. Tevi on val­takun­nal­lis­es­ti toimi­va ammat­ti­lais­ten kump­pani LVI-pro­jek­teis­sa. Vahvu­utemme sijait­see liike- ja toim­i­ti­la­rak­en­tamises­sa, saneer­auk­sis­sa, kaukoläm­pötöis­sä, sekä LVI-alan urakoin­neis­sa. 

Tevi Sys­tems on kah­den yri­tyk­sen sum­ma. Yrit­täjät Ville Vainio ja Tero Tur­va­nen päät­tivät yhdis­tää yri­tys­toim­intansa ja osaamisen­sa yhteen vielä kat­tavam­man ja tehokkaam­man työn takaamisek­si vuon­na 2018. LVI-Vainio Oy ja Putki­asen­nus Tur­va­nen Oy ovat nyt Tevi Sys­tems. Tevi Sys­tem­sil­lä on käytössään molem­pi­en yri­tyk­sien henkilöstö.

Ville Vainio aloit­ti aikoinaan yrit­tämisen jo vuon­na 2010. Tero Tur­va­nen puolestaan on toimin­ut yrit­täjänä jo vuodes­ta 2008 läh­tien.

Yrit­täjien yhteistyö mah­dol­lis­taa sekä entistä suurem­pi­en että monipuolisem­pi­en kohtei­den urakoin­nit. 

Arvomme

Luotet­ta­va

Tyy­tyväiset kump­pan­it ja taidokas­ta urakoin­tia ympäri Suomen.

Ammat­ti­taitoinen

Urakoin­tia pätevästi LVI-alan joka osa-alueel­la.

Jous­ta­va kump­pani

Teemme mitä lupaamme ottaen ennen kaikkea asi­akkaan tarpeet huomioon. 

Etsimme tek­i­jöitä kas­vavaan tiimi­imme.

TEVI SYS­TEMS OY
Y-tun­nus: 2863488–1
Ymmyrkäisen­tie 12 A 2
85100 KALA­JO­KI
+358 44 06 865 65
TEVI SYS­TEMS OY
Y-tun­nus: 2863488–1
Ymmyrkäisen­tie 12 A 2
85100 KALA­JO­KI
+358 40 12 77 559