LVI-urakoin­ti​

Toteu­tamme laa­ja-alais­es­ti läm­pö-, vesi­jo­hto, ja ilmas­toin­ti­asen­nuk­sia sekä mui­ta LVI-töitä suuris­sakin pro­jek­teis­sa. Vahvu­utemme sijait­see LVI-urakoin­nin lisäk­si läm­mön­jako­jär­jestelmien asen­nustöis­sä.

Työsken­telemme ennen kaikkea raken­nus­li­ikkei­den kanssa. Asi­akaskun­taamme kuu­lu­vat myös taloy­htiöt, kun­nat sekä kiin­teistöosakey­htiöt.

Yri­tyk­semme hoitaa ammat­ti­taidol­la ja luotet­tavasti kaik­ki LVI-alan mate­ri­aali- sekä tuote­toim­i­tuk­set ja niiden asen­nuk­set. Toimi­alueemme on koko Suo­mi. 

Liike- ja toim­i­ti­lako­htei­den LVI-urakoin­ti
Osal­lis­tumme raken­nustöi­hin ja ammat­ti­laisemme tekevät kaik­ki toim­i­tiloi­hin tarvit­ta­vat LVI-työt.
LVI-saneer­auk­set
LVI-saneer­auk­set niin pieni­in kuin suuri­inkin kohteisi­in.
Kaukoläm­pöverkos­to­jen rak­en­t­a­mi­nen
Yhdis­tämme raken­nus­pro­jek­teis­sa kohteet kaukoläm­pöverkos­toi­hin. Suori­ta­mme myös mui­ta vaa­tivia putk­itöitä.
Läm­mön­jakokeskusten ja maaläm­pöjär­jestelmien asen­nustyöt
Suori­ta­mme haas­tavimpiakin läm­mön­jakokeskusten ja maaläm­pöjär­jestelmien asen­nuk­sia.
Liike- ja toim­i­ti­lako­htei­den LVI-urakoin­ti
Osal­lis­tumme raken­nustöi­hin ja ammat­ti­laisemme tekevät kaik­ki toim­i­tiloi­hin tarvit­ta­vat LVI-työt.
LVI-saneer­auk­set
LVI-saneer­auk­set niin pieni­in kuin suuri­inkin kohteisi­in.
Kaukoläm­pöverkos­to­jen rak­en­t­a­mi­nen
Yhdis­tämme raken­nus­pro­jek­teis­sa kohteet kaukoläm­pöverkos­toi­hin. Suori­ta­mme myös mui­ta vaa­tivia putk­itöitä.
Läm­mön­jakokeskusten ja maaläm­pöjär­jestelmien asen­nustyöt
Suori­ta­mme haas­tavimpiakin läm­mön­jakokeskusten ja maaläm­pöjär­jestelmien asen­nuk­sia.

Etsitkö kohteelle­si
LVI-urakoit­si­jaa?

TEVI SYS­TEMS OY
Y-tun­nus: 2863488–1
Ymmyrkäisen­tie 12 A 2
85100 KALA­JO­KI
+358 44 06 86 565
TEVI SYS­TEMS OY
Y-tun­nus: 2863488–1
Ymmyrkäisen­tie 12 A 2
85100 KALA­JO­KI
+358 40 12 77 559